glavniBanner

 

 

second_button 

second_button 

second_button 

second_button 

second_button 

second_button 

second_button 

second_button 

second_button 

borci kosovo donald
bilbord
mica popovic
internet
skupstina6 jankovic
neolitsko nalaziste

second_button 

second_button 

second_button 

second_button 

second_button 

second_button 

second_button 

second_button 

second_button 

Šta mogu konzulati, a šta ne mogu

 

 

 

 

ČEMU SLUŽE KONZULATI:


Konzulati su "država u malom".
To su opštine, matičari, policija i vojni odsek u jednom.

U konzulatima se prijavljuju novorodjena deca, prijavljuje se sklapanje braka, u nekim državama čak sklapamo i brakove ako su oba supružnika naši državljani.

U konzulatima se vrši overa potpisa, preko njih se pribavljaju izvodi iz matičnih knjiga i druga uverenja, tamo se može sastaviti testament ili zameniti pasoš koji je oštećen ili je istekao.

Kada konzulati nisu nadležni da rešavaju po nekom zahtevu, kao što je to slučaj npr. sa pitanjem državljanstva, konzulati brinu o tome da podneti zahtev bude uredan i kompletan, i šalju ga nadležnom organu u Republiku Srbiju.

U konzulatima se odlaže vojna obaveza regrutima u inostranstvu. Preko njih se kontaktira sa Ministarstvom odbrane ali i sa drugim državnim organima.

Preko konzulata se uručuju sudski pozivi i druga pismena. U njima se prijavljuje smrt i izdaje sprovodnica radi sahrane preminolog u Srbiju. Tamo se može dobiti carinska potvrda na osnovu koje se oslobadjate od plaćanja carine ako uvozite predmete za domaćinstvo u Srbiju.

Konzulati se, na osnovu ovlašćenja naslednika, brinu o ostavini naših gradjana u inostranstvu i aktivno učestvuju u ostavinskom postupku. Po okončanju, preko Narodne banke Srbije, doznačuju sredstva na račun naslednika.

Konzulati su vaša prva adresa u inostranstvu ako se nešto nepredvidjeno desi. Neko ko van zemlje ostane bez dokumenata ili iz drugih razloga zapadne u nevolje, prvo će se obratiti nekom od diplomatsko konzularnih predstavništava Republike Srbije.

U njima, u svako doba, pa čak i van radnog vremena, vikendom i praznicima, postoji neko kome ćete se obratiti ako to situacija zahteva.

Zato ne tražite pomoć od sumnjivih, "dobronamernih" osoba na neadekvatnim mestima.
Konzuli za to služe.


Šta konzuli ne mogu da urade?

Oni vas ne mogu izbaviti iz zatvora ako ste u skladu sa zakonima zemlje u kojoj se nalazite iz nekog razloga lišeni slobode ili ste osudjeni na kaznu zatvora. Oni su tu da brinu da dobijete isti tretman kao i ostali gradjani koji se nalaze u istoj situaciji, da se na vas primenjuju isti zakoni i da imate obezbedjenog branioca po službenoj dužnosti.

Na vaš zahtev, policijski organi su dužni da vam obezbede kontakt sa konzulom. Mi ćemo, ukoliko to zahtevate, o vašem problemu obavestiti rodbinu u zemlji i pribaviti detalje vašeg slučaja. Ne možemo medjutim, da plaćamo troškove advokata po vašem izboru, niti smo u situaciji da dajemo kauciju radi privremenog puštanja na slobodu. To nije praksa nigde u svetu pa ni kod nas.

Konzuli ne mogu imati ulogu vaših advokata i zastupati vas pred pravosudnim organima zemlje prijema. Oni vam mogu dati pravni savet u vezi naših propisa ili propisa zemlje domaćina ukoliko smo sa njima upoznati.


Šta još rade konzulati?

Pored navedenog, konzulati imaju na lokalnom nivou i diplomatsku funkciju, oni su tu da unapredjuju političke i ekonomske odnose, da informišu javnost, da šire kulturu naše zemlje, da pomažu organizovanje dijaspore i njenih udruženja i klubova i još mnogo toga.

 

 

 

Pribavljanje dokumenata iz Srbije

Ambasada Republike Srbije u Hagu može državljaninu Republike Srbije, koji boravi na čkonzularnom podruju Ambasade, da pribavi sledeća dokumenta iz Srbije.
- izvod iz matične knjige rođenih
- izvod iz matične knjige venčanih
- uverenje o državljanstvu Republike Srbije
- uverenje o nekažnjavanju

Za pribavljanje dokumenta potrebno je dostaviti sledeće:
- popunjen zahtev u zavisnosti od dokumenta koji se traži
a) izvod iz matične knjige rođenih (
MS Word ili - PDF format)
b) izvod iz matične knjige venčanih ((
MS Word ili - PDF format)
c) uverenje o državljanstvu Republike Srbije ((
MS Word ili - PDF format)
d) uverenje o nekažnjavanju ((
MS Word ili - PDF format)
- kopija pasoša R.Srbije
- Money Order naslovljen na Ambasadu Republike Srbije (the Embassy of the Republic of Serbia) na iznos od 74 dolara
- adresiran povratni koverat sa plaćenom poštarinom

Napominjemo da je veoma važno da se u zahtevu za pribavljanje izvoda ili uverenja od matičnih službi navede tačno matično područje i Opština kako bi zahtev bio dostavljen nadležnom organu u R.Srbiji. Ambasada ne snosi odgovornost ukoliko podnosilac zahteva ne navede tražene podatke tačno. Stoga je poželjno da se uz gore navedena dokumenta dostavi i kopija starog izvoda ili uverenja iz matične knjige, ukoliko podnosilac zahteva istu poseduje.
Konzularna taksa u iznosu od 74 dolara je po dokumentu.

Za dodatna obaveštenja, molimo da se obratite
Konzularnom odeljenju Ambasade.

 

 

 

 

Prijava rođenja deteta

a) PRIJAVA ROĐENJA DETETA KADA SU OBA RODITELJA DRŽAVLJANI REPUBLIKE SRBIJE

Za prijavu deteta kao državljanina Republike Srbije potrebno je da roditelji deteta (oba roditelja državljani Republike Srbije) podnesu zahtev za upis deteta u matičnu knjigu rođenih i upis činjenice o državljanstvu Republike Srbije. Potrebno je da se dostavi sledeće:
• popunjen zahtev (
MS Word ili PDF format)
• dva originalna inostrana izvoda (na internacionalnom obrascu) iz matične knjige rođenih za dete
dokaz o državljanstvu Republike Srbije za roditelje (original uverenje o državljanstvu Republike Srbije, ne starije od šest meseci)
• izvod iz matične knjige venčanih izdat od strane organa R.Srbije (ako je dete vanbračno dokaz o priznanju očinstva)
• fotokopija pasoša oba roditelja
• dokaz o regulisanom boravku roditelja u Holandiji (dozvola boravka, radne dozvole itd)
Za izdavanje novog pasoša za dete potrebno je da dostavite dodatne formulare, fotografije i konzularnu taksu (
šdetaljnija obavetenja o putnim ispravama se nalaze ovde).


b) PRIJAVA ROĐENJA DETETA KADA JE JEDAN RODITELJ DRŽAVLJANIN REPUBLIKE SRBIJE

Za prijavu deteta kao državljanina Srbije potrebno je da roditelj deteta koji je državljanin Republike Srbije zahtev za upis deteta u matičnu knjigu rođenih i upis činjenice o državljanstvu Republike Srbije. Potrebno je da se dostavi sledeće:
• popunjen zahtev ((
MS Word ili PDF format), potpisan od strane roditelja državljanina R.Srbije.
• dva originalna izvoda (na internacionalnom obrascu) iz matične knjige rođenih za dete
• dokaz o državljanstvu Republike Srbije koji vrši prijavu deteta (original uverenje o državljanstvu Republike Srbije, ne stariji od šest meseci,
• izvod iz matičnje knjige venčanih izdat od strane organa R.Srbije (ako je dete vanbračno dokaz o priznanju očinstva)
• dokaz o državljanstvu za roditelja koji nije državljanin Republike Srbije sa prevodom na srpski jezik (npr. notarizovana kopija pasoša)
• dokaz o regulisanom boravku roditelja u Holandiji (dozvola boravka, radne dozvole itd)
• fotokopija pasoša roditelja koji je državljanin R.Srbije

NAPOMENA: Ukoliko su u izvod iz matične knjige rodjenih holandskog organa upisani podaci o ocu deteta, a majka deteta nije u braku, neophodno je dostaviti javnu ispravu (i prevod isprave) na osnovu koje je utvrđena činjenica očinstva i izvršen upis u matičnu knjigu rođenih.

Novorođenom detetu Ambasada može da izda pasoš neposredno nakon izvršene prijave rođenja od strane roditelja. Za izdavanje pasoša za novorođeno dete potrebno je da Ambasadi, pored prijave, dostavite poseban zahtev (
šdetaljnija obavetenja o putnim ispravama se nalaze ovde). Napominje se da je prilikom sledećeg podnošenja zahteva za zamenu ovog pasoša neophodno prezentirati originalni izvod iz matične knjige rođenih za dete izdat od strane organa u R.Srbiji.

Nadležni organ u R.Srbiji, kod kojeg se vrši prijava, može naknadno zahtevati dostavljanje dodatnih dokumenata.

Za dodatna obaveštenja, molimo obratite se
Konzularnom odeljenju Ambasade

 

 

 

 

Vizni režim Holandskim državljanima nije potrebna viza za ulazak u Republiku Srbiju za boravak do 90 dana.

Ako nemate holandski pasoš, molimo Vas da proverite
OVDE da li Vam je potrebna viza za ulazak u Republiku Srbiju.
Zahtev za izdavanje vize može se podneti lično u Ambasadi, od ponedeljka do petka od 9.00 do 11.00 časova.

VRSTE VIZA
Vrste viza su:
1) viza za kraći boravak (viza C)
2) tranzitna viza (viza B)
3) viza za privremeni boravak (viza D).


VIZA C (viza za boravak do 90 dana)
Viza za kraći boravak izdaje se za turistička, poslovna i druga putovanja za jedan, dva ili više ulazaka u Republiku Srbiju.
Neprekidni boravak, odnosno ukupno trajanje uzastopnih boravaka stranca s vizom za kraći boravak, ne može biti duži od 90 dana u vremenskom periodu od šest meseci, računajući od dana prvog ulaska.
Viza za kraći boravak sa više ulazaka, izdaje se sa rokom važenja do jedne godine, a osoblju stranog diplomatskog ili konzularnog predstavništva, uz uslov reciprociteta, može se izdati i sa dužim rokom važenja. (Član 18 Zakona o strancima)

VIZA C (viza za boravak do 90 dana)
Potrebni dokumenti:
• Važeći pasoš (pasoš mora da važi najmanje 90 dana od dana izdavanja vize)
• Ispunjen zahtev za vizu ( MS Word format)
• Fotografija veličine 3,5 x 4,5cm
• Pozivno pismo. Za privatnu posetu je potrebno pozivno pismo od rođaka ili prijatelja overeno u Sudu ili Opštini. Ako se podnosi zahtev za poslovnu vizu, prilaže se (a) zvaničan poziv od strane firme iz Srbije, navodeći prirodu posla, očekivano trajanje posete kao i ime i adresu firme ili institucije; i (b) pismo od holandske firme o poseti partneru u Srbiji.
• Dokaz o boravku u Holandiji
• Dokaz o posedovanju finansijskih sredstava za boravak u Srbiji
• Povratna prevozna karta (fotokopja medjunarodne vozačke dozvole i saobraćajne dozvole sa polisom osiguranja ukoliko se putuje putničkim vozilom)
• Iznos od 62 EUra (plaćanje u gotovini). Ukoliko nadležni organi Srbije ne odobre izdavanje vize, podnosiocu zahteva se vraća Iznos od 2 EUra.
Napomena: Iznos od 5 EUra za državljane Jermenije, Kine, Malija, Pakistana, Ukrajine i Sirije. Iznos od 155 EUra za državljane Ujedinjenih Arapskih Emirata.


VIZA B (tranzitna viza)
Tranzitna viza izdaje se strancu za jedno, dva ili više putovanja preko teritorije Republike Srbije.
Tranzitna viza izdaje se s rokom važenja do šest meseci, a vreme boravka za jedan tranzit ne može trajati duže od pet dana.
Tranzitna viza može se izdati strancu koji ima vizu za ulazak u državu u koju putuje ili preko čije teritorije nastavlja putovanje, ako međunarodnim ugovorom nije oslobođen obaveze posedovanja te vize. (Član 17 Zakona o strancima)

VIZA B (tranzitna viza)
Potrebni dokumenti:
• Važeći pasoš (pasoš mora da važi najmanje 90 dana od dana izdavanja vize)
• Ispunjen zahtev za vizu ( MS Word format)
• Fotografija veličine 3,5 x 4,5cm
• Viza države u koju se ulazi posle tranzita kroz Republiku Srbiju. Ukoliko za tu državu nije potrebna viza, drugi dokaz o ulasku ili boravku u datoj državi.
• Dokaz o boravku u Holandiji
• Dokaz o posedovanju finansijskih sredstava za tranzit kroz Srbiju
• Povratna prevozna karta (fotokopja medjunarodne vozačke dozvole i saobraćajne dozvole sa polisom osiguranja ukoliko se putuje putničkim vozilom)
• Iznos od 62 EUra (plaćanje u gotovini). Ukoliko nadležni organi Srbije ne odobre izdavanje vize, podnosiocu zahteva se vraća iznos od 2 EUra.
Napomena: Iznos od 5 EUra za državljane Jermenije, Kine, Malija, Pakistana, Ukrajine i Sirije. Iznos od 155 EUra za državljane Ujedinjenih Arapskih Emirata.

VIZA D (viza za privremeni boravak – duže od 90 dana)
Viza za privremeni boravak je odobrenje za ulazak i privremeni boravak stranca u Republici Srbiji.
Viza za privremeni boravak izdaje se u svrhu, pod uslovima i u trajanju koji su ovim zakonom propisani za odobrenje privremenog boravka.
Stranac koji namerava da boravi u Republici Srbiji duže od 90 dana, dužan je da pribavi vizu iz stava 1. ovog člana ili da tokom boravka u Republici Srbiji od nadležnog organa pribavi odobrenje za privremeni boravak. (Član 19 Zakona o strancima)

VIZA D (viza za privremeni boravak – duže od 90 dana)
Potrebni dokumenti:
• Važeći pasoš (pasoš mora da važi najmanje 90 dana od dana izdavanja vize)
• Ispunjen zahtev za vizu ( MS Word format)
• Fotografija veličine 3,5 x 4,5cm
• Dokaz o razlozima boravka u Republici Srbiji. Ovde mozete pogledati koja dokumenta je potrebno da se podnesu u zavisnosti od razloga za privremeni boravak u Srbiji.
• Dokaz o boravku u Holandiji
• Dokaz o posedovanju finansijskih sredstava za boravak u Srbiji
• Iznos od 35 EUra (plaćanje u gotovini). Ukoliko nadležni organi Srbije ne odobre izdavanje vize, podnosiocu zahteva se vraća Iznos od 2 EUra.
Napomena: Money Order na iznos od 5 EUra za državljane Jermenije, Kine, Malija, Pakistana, Ukrajine i Sirije. Iznos od 155 EUra za državljane Ujedinjenih Arapskih Emirata.


Napomena: Zahtev za privremeni boravak se može podneti i nadležnom organu u Republici Srbiji.

NAPOMENA ZA SVE VRSTE VIZA:
Ambasada zadržava pravo da zatraži dodatnu dokumentaciju.
Nepotpuni zahtevi se ne mogu uzeti u razmatranje i biće vraćeni o trošku stranke. U formularima se čitko, štampanim slovima moraju navesti svi podaci, uključujući i tačnu adresu u Holandiji (NE poštanski pregradak/P.O. Box) i broj telefona.

Vreme izdavanja vize: s obzirom da je za izdavanje svih vrsta viza potrebno odobrenje nadležnog organa R.Srbije, procedura može da traje i više od tri nedelje.Važna informacija:

  Prijava stranaca za privremeni boravak u Republici Srbiji

  Prilikom ulaska u Republiku Srbiju može se uneti neograničena suma novca u stranoj valuti ukoliko se novac prijavi pri ulasku u zemlju. Potvrda o prijavljenom novcu je potrebna da bi se taj novac mogao izneti iz zemlje. Količina novca koji se iznosi iz zemlje ne može biti veća od one koja je uneta. Pročitajte dodatna obaveštenja o carini.

Za dodatna obaveštenja, molimo obratite se
Konzularnom odeljenjuAmbasade.

Ako ste državljanin Srbije i želite da znate da li vam je za putovanje u neku stranu zemlju potrebna viza, molimo proverite
OVDE

 

 

 

Putne isprave - Š–ŠBIOMETRIJSKI PASOI  PODNOENJE ZAHTEVA
-
Š–ŽĆŠBIOMETRIJSKI PASOI  UKOLIKO JE VAEI PASO SRJ NESTAO
-
Š„“šPASOI NA OBRASCU SR Jugoslavije (plavi pasoi)
-
ŠNESTANAK PASOA - PUTNI LIST ZA POVRATAK U SRBIJU

BIOMETRIJSKI PASOŠI – PODNOŠENJE ZAHTEVA

Zahtev za biometrijski pasoš se može podneti jedino ukoliko je prethodno zakazan termin za podnošenje zahteva. Termin za podnošenje zahteva se može zakazati isključivo elektronskim putem. (
ovde)
Molimo da pre zakazivanja termina proverite da li posedujete potrebna dokumenta za podnošenja zahteva. Za svako lice je potrebno da se zakaže poseban termin. Isto važi i za maloletnu decu (uključujući i bebe). Zahtev za biometrijski pasoš se neće moći podneti bez zakazanog termina.

Zahtev za biometrijski pasoš se podnosi lično, dolaskom u Konzularno odeljenje u vreme zakazanog termina. Ne postoje formulari za podnošenje zahteva za biometrijski pasoš. Podnošenje zahteva traje do 30 minuta.
Prilikom podnošenja zahteva potrebno je priložiti sledeća dokumenta:
- originalno uverenje o državljanstvu, ne starije od godinu dana (na uvid)
- originalni izvod iz matične knjige rođenih izdat od organa R.Srbije, ne stariji od godinu dana (na uvid)
- dokument kojim se potvrđuje identitet kao što su plavi pasoš, lična karta ili vozačka dozvola (na uvid). Lica koja već poseduju biometrijsku ličnu kartu, potrebno je da istu ponesu sa sobom.
- konzularna taksa u iznosu od 62 EUra se može platiti isključivo u gotovom .

Podnosilac zahteva će biti fotografisan u Konzularnom odeljenju tokom podnošenja zahteva.
Zakonski rok za rešavanje zahteva za pasoš, podnet u inostranstvu, je dva meseca (pasoši se izrađuju u R.Srbiji). Podnosilac zahteva preuzima pasoš lično, dolaskom u Konzularno odeljenje, pošto je prethodno obavešten od Ambasade da je biometrijski pasoš urađen i dostavljen Ambasadi radi uručenja.

Dete, bez obzira na starost, dobija vlastiti pasoš i ne može se upisati u pasoš roditelja. Za maloletna lica, pored gore navedenih dokumenata, neophodno je prisustvo oba roditelja ili pisana saglasnost na srpskom jeziku roditelja koji nije prisutan. Uzorak izjave možete pogledati
ovde. Izjava roditelja mora biti potpisana pred notarom. Izjava o saglasnosti drugog roditelja je neophodna i u slučajevima kada je jedan roditelj strani državljanin.
Ukoliko je izjava drugog roditelja data na holandskom jeziku, neophodno je podneti prevod iste na srpski jezik čiju će tačnost potvrditi i overiti Ambasada uz naplatu konzularne takse.

Ambasada nije u mogućnosti da primi zahteve za biometrijski pasoš za sledeća lica:
a) novorođenu decu u inostranstvu dok se ne izvrši prijava rođenja, odnosno, ne upišu u matičnu knjigu rođenih u Srbiji, prijava prebivališta i odredi JMBG (jedinstveni matični broj građanina)
b) koja zaključe brak pred inostranim organom i obrate se za izdavanje pasoša radi promene prezimena, sve dok navedena promena prezimena nije izvršena i u matičnim knjigama u R.Srbiji.

Ambasada će biti u mogućnosti da navedenim kategorijama građana izda pasoš (plavi pasoš SR Jugoslavije) ili putni list. Po zakonu, dužnost je građana da ova statusna pitanja prethodno reše. Ovakvi zahtevi se u zemlji rešavaju prioritetno.

BIOMETRIJSKI PASOŠI – UKOLIKO JE VAŽEĆI PASOŠ SRJ NESTAO

Državljani R.Srbije kojima je važeći pasoš „SR Jugoslavije“ (plavi pasoš) izgubljen ili ukraden neophodno je da najpre prijave nestanak pasoša Ambasadi. Nestanak pasoša se može prijaviti lično dolaskom u Konzularno odeljenje.

Potrebna dokumenta:

- štampanim slovima popunjen i potpisan formular.
- izveštaj policije da ste prijavili krađu, odnosno gubitak pasoša
- popunjenu prijavu o nestanku putne isprave ((
MS Word ili PDF format )
- izjavu da ste izgubili pasoš (Izjava -
MS Word ili PDF format)
- jednu fotografiju koja verno odražava lik (snimljene spreda - ne profili ili poluprofil, bez kape ili marame)
- originalni dokument za utvrđivanje identiteta (važeća lična karta ili vozačka dozvola izdata u R.Srbiji)
- dokaz o državljanstvu Republike Srbije - originalno uverenje o državljanstvu Republike Srbije, ne starije od godinu dana
- konzularna taksa i stvarni troškovi za prijavu gubitka pasoša i oglašavanje pasoša nevažećim u iznosu od 70 EUra.


Po prijemu prijave nestanka pasoša Ambasada će pokrenuti odgovarajuću proceduru za proglašenje nestale putne isprave nevažećom.

Podnosilac zahteva će biti obavešten kada Ambasada bude primila rešenje o proglašenju pasoša nevažećim i uputiti podnosioca zahteva da na odgovarajući način zakaže termin za podnošenje zahteva za biometrijski pasoš. Termin se ne sme zakazivati pre nego što Ambasada podnosiocu zahteva ne potvrdi da je primila rešenje o proglašenju pasoša nevažećim. Informaciju o podnošenju zahteva za biometrijski pasoš pogledajte pod “
š–šBiometrijski pasoi  podnoenje zahteva


PASOŠI NA OBRASCU „SR Jugoslavije“ (plavi pasoši)

Ambasada je u mogućnosti da izda pasoš na obrazcu “SR Jugoslavije“ (plavi pasoš) državljanima R.Srbije koji ne ispunjavaju uslove za podnošenje zahteva za biometrijski pasoš a borave u Holandiji na
čkonzularnom podruju Ambasade. Zahtev za izdavanje pasoša na obrascu SR Jugoslavije (plavi pasoš) se može podneti lično dolaskom u Konzularno odeljenje.

Za izdavanje plavog pasoša potrebno je sledeće:

- dva štampanim slovima popunjena i potpisana formulara.
- stari pasoš (koji se poništen vraća stranci zajedno sa novim pasošem)
- dokaz o državljanstvu Republike Srbije - originalno uverenje o državljanstvu Republike Srbije, ne starije od godinu dana.
- tri istovetne fotografije veličine 3,5 x 4,5 centimetara, koje verno odražavaju lik (snimljene spreda - ne profili ili poluprofil, bez kape ili marame)
- dokaz o boravku u Holandiji (dozvola boravka, važeće radne dozvole, važeće studentske vize i dr.)

Napomene:
Plavi pasoši se izdaju na deset godina, regrutima- vojnim obveznicima mlađim od 27 godina na pet godina a deci do 14 godina starosti na dve godine.

Plavi pasoši će, bez obzira na upisan datum važenja u pasošu, važiti do 31.decembra 2011.g.

NESTANAK PASOŠA - PUTNI LIST ZA POVRATAK U SRBIJU

Putni list je putna isprava koja služi samo za povratak u R.Srbiju i važi do mesec dana. Izdaje se licima koja su prijavila nestanak pasoša ili u drugim slučajevima propisanim Zakonom.

Zahtev za izdavanje putnog lista se može podneti lično u Konzularnom odeljenju Ambasade.
Za izdavanje putnog lista je potrebno da se dostavi sledeće:

- dva štampanim slovima popunjena i potpisana formulara
- izveštaj policije da ste prijavili krađu, odnosno gubitak pasoša
- izjavu da ste izgubili pasoš (izjava -
MS Word ili - PDF format)
- tri istovetne fotografije veličine 3,5 x 4,5 centimetara, koje verno odražavaju lik (snimljene spreda - ne profili ili poluprofil, bez kape ili marame)
- originalni dokument za utvrđivanje identiteta (važeća lična karta ili vozačka dozvola izdata u R.Srbiji)
- dokaz o državljanstvu Republike Srbije - uverenje o državljanstvu Republike Srbije, ne starije od godinu dana
- konzularna taksa u iznosu od 40 EUro


Za dodatne informacije u vezi sa putnim ispravama obratite se Konzularnom odeljenju Ambasade na E-mail
konzularno.hag@mfa.rsili na telefon.

 

 

 

 

 

 

Obaveštenja o carini Obaveštenja o carini se mogu dobiti posredstvom web sajtova uprava carina Republike Srbije, kao i Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije.

Carinska potvrda

Zakonom o izmenama i dopunama Carinskog zakona (“Službeni glasnik Republike Srbije” br. 61 od 18.07.2005.godine) i to čl. 7, tačka 3a, propisano je da “domaći državljani – članovi posada domaćih brodova i domaći državljani, koji su po ma kom osnovu bili na radu u inostranstvu neprekidno najmanje dve godine…“, su oslobodjeni od plaćanja uvoznih dažbina na predmete domaćinstva koje uvoze iz inostranstva u roku od jedne godine od dana povratka sa rada u inostranstvu do ukupne dinarske protivvrednosti od 5000 evra.

Za dobijanje potvrde radi uvoza predmeta domaćinstva potrebno je Ambasadi dostaviti sledeće:

1. Zahtev za izdavanje potvrde u kome treba, pored ostalog, navesti u kom periodu ste i gde radili u Holandiji
2. Važeći pasoš Republike Srbije
3. Dokaz o neprekidnom radu u inostranstvu od dve godine:
- (original potvrde firme (na memorandumu), overenu od strane Public Notary-ja, kojom se potvrdjuje da ste i u kom periodu radili u toj firmi,
4. Dokaz iz opštine u Holandiji, da ste minimum dve godine bili prijavljeni na adresi u Holandiji (vremenski period mora da se poklapa sa periodom iz tačke 3.)
4. Konzularna taksa u iznosu od 125 EUra

Napomena:

Potvrda se odnosi samo na uvoz predmeta za domaćinstvo u Republiku Srbiju. U predmete za domaćinstvo ne spadaju motorna vozila i privredni inventar. Boravak u inostranstvu nije osnov za sticanje prava na bescarinski uvoz.

Za dodatna obaveštenja o carinama, zakonskim propisima, uvoznim dažbinama, carinskom postupku i dr. molimo da posetite sajtove uprava carina
Republike Srbije, kao i sajt Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije.

 

 

Državljanstvo Republike Srbije - ŽPRIJEM IZBEGLIH, PROGNANIH I RASELjENIH LICA U DRAVLjANSTVO REPUBLIKE SRBIJE
-
ŽČPRIJEM U DRAVLjANSTVO REPUBLIKE SRBIJE PRIPADNIKA SRPSKOG ILI NEKOG DRUGOG NARODA ILI ETNIKE ZAJEDNICE SA TERITORIJE REPUBLIKE SRBIJE KOJI BORAVI U INOSTRANSTVU
-
ŽPRIJEM ISELjENIKA U DRAVLjANSTVO REPUBLIKE SRBIJE
-
ŽSTICANjE DRAVLjANSTVA REPUBLIKE SRBIJE POREKLOM
-
ŽPONOVNO STICANjE DRAVLjANSTVA REPUBLIKE SRBIJE
-
ĐŽUTVRIVANjE DRAVLjANSTVA REPUBLIKE SRBIJE
-
ŽPRIJEM STRANCA U DRAVLjANSTVO REPUBLIKE SRBIJE
-
ŽODRICANjE IZ DRAVLjANSTVA REPUBLIKE SRBIJE
-
ŽOTPUST IZ DRAVLjANSTVA REPUBLIKE SRBIJE
PRIJEM IZBEGLIH, PROGNANIH I RASELJENIH LICA U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE

Lice rođeno u drugoj republici ranije SFRJ koje je imalo državljanstvo te republike ili je državljanin druge države nastale na teritoriji ranije SFRJ, koje kao izbeglo, prognano ili raseljeno lice boravi na teritoriji R.Srbije ili je izbeglo u inostranstvo i nema prebivalište u R.Srbiji, može da bude primljeno u državljanstvo R.Srbije, pod uslovom da je navršilo 18 godina života, da mu nije oduzeta poslovna sposobnost i da podnese pismenu izjavu da R.Srbiju smatra svojom državom (Član 23. stav 2. Zakona)

Za prijem izbeglih, prognanih i raseljenih lica u državljanstvo R.Srbije potrebno je da se priloži sledeće:

- Popunjen zahtev (formular
MS WORD ili PDF format).
- Popunjena izjava da Republiku Srbiju smatrate svojom državom (formular
MS WORD ili PDF format).
- Original izvoda iz matične knjige rodjenih, ne stariji od šest meseci (i za decu ako su obuhvaćena zahtevom).
- Izvod iz matične knjige venčanih
- Original Uverenja o državljanstvu druge države nastale na teritoriji SFRJ ili republike koja je bila u sastavu SFRJ, ne starije od šest meseci
- Fotokopija svih stranica izbegličke legitimacije, ako je lice izbeglo u R.Srbiju
- Dokaz o boravku u inostranstvu (dozvola boravka, radne vize i sl.)
- Pasoš ili lična karta države čije državljanstvo posedujete (na uvid)
- Ukoliko je dete, uzrasta od 14 do navršenih 18 godina života, obuhvaćeno zahtevom, potrebno je da potpiše izjavu (formular
MS Word ili PDF format) da je saglasno sa podnetim zahtevom roditelja za sticanje državljanstva.


PRIJEM U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE PRIPADNIKA SRPSKOG ILI NEKOG DRUGOG NARODA ILI ETNIČKE ZAJEDNICE SA TERITORIJE REPUBLIKE SRBIJE KOJI BORAVI U INOSTRANSTVU


Pripadnik srpskog ili nekog drugog naroda ili etničke zajednice sa teritorije Republike Srbije, koji nema prebivalište na teritoriji Republike Srbije, može da bude primljen u državljanstvo Republike Srbije ako je navršio 18 godina života, nije mu oduzete poslovna sposobnost i podnese pismenu izjavu da Republiku Srbiju smatra svojom državom. (član 23, stav 1. Zakona, odnosno, član 23, stav 3. Zakona)

Za prijem u državljanstvo Republike Srbije pripadnika srpskog ili nekog drugog naroda ili etničke zajednice sa teritorije Republike Srbije, koji nema prebivalište na teritoriji Republike Srbije, potrebno je priložiti sledeće:

- Popunjen zahtev (formular
MS WORD ili PDF format).
- Popunjena izjava da Republiku Srbiju smatrate svojom državom (formular
MS WORD ili PDF format).
- Original izvoda iz matične knjige rodjenih, ne stariji od šest meseci (i za decu ako su obuhvaćena zahtevom).
- Uverenje o državljanstvu
- Izvod iz matične knjige venčanih
- Dokaz o boravku u inostranstvu (dozvola boravka, radne vize i sl.)
- Pasoš ili lična karta države čije državljanstvo posedujete (na uvid)
- Ukoliko je dete, uzrasta od 14 do navršenih 18 godina života, obuhvaćeno zahtevom, potrebno je da potpiše izjavu (formular
MS Word ili PDF format) da je saglasno sa podnetim zahtevom roditelja za sticanje državljanstva.


PRIJEM ISELJENIKA U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE

Iseljenik i njegov potomak mogu biti primljeni u državljanstvo R.Srbije ako su navršili 18 godina života, nije im oduzeta poslovna sposobnost i ako podnesu pismenu izjavu da Republiku Srbiju smatraju svojom državom (Član 18 Zakona). Pod iseljenikom se smatra lice koje se iselilo iz R.Srbije sa namerom da stalno živi u inostranstvu.

Za prijem iseljenika u državljanstvo R.Srbije potrebno je da se priloži sledeće:

- Popunjen zahtev (formular
MS WORD ili PDF format).
- Popunjena izjava da Republiku Srbiju smatrate svojom državom (formular
MS WORD ili PDF format).
- Original izvoda iz matične knjige rodjenih, ne stariji od šest meseci (i za decu ako su obuhvaćena zahtevom).
- Izvod iz matične knjige venčanih
- Izvod iz matične knjige rodjenih za pretke koji su rodjeni u R.Srbiji i imali državljanstvo R.Srbije. Ovo je potrebno ukoliko podnosilac zahteva nije rodjen u R.Srbiji
- Ukoliko je dete, uzrasta od 14 do navršenih 18 godina života, obuhvaćeno zahtevom, potrebno je da potpiše izjavu (formular
MS Word ili PDF format) da je saglasno sa podnetim zahtevom roditelja za sticanje državljanstva.

Napomena: za prijem iseljenika u državljanstvo R.Srbije nije potreban otpust iz stranog državljanstva, što znači da može imati dvojno državljanstvo.STICANJE DRŽAVLJANSTVA REPUBLIKE SRBIJE POREKLOM

Lice starije od 18 godina života, rodjeno u inostranstvu, čiji je jedan roditelj u trenutku njegovog rodjenja državljanin Republike Srbije, stiče državljanstvo Republike Srbije, ako do navršene 23 godine života, podnese zahtev za upis u evidenciju državljana Republike Srbije (Član 10. Zakona)

Za zahtev za upis u evidenciju državljana Republike Srbije, potrebno je priložiti sledeće:


- Popunjen zahtev (formular
MS WORD ili PDF format).
- Original izvoda iz matične knjige rodjenih, ne stariji od šest meseci.
- Dokaz da lice nije upisano u evidenciju državljana Republike Srbije, i to po mestu rodjenja roditelja ili mestu prebivališta njegovih roditelja u trenutku rodjenja
- Original uverenja o državljanstvu za roditelje, ne starije od šest meseci
- Pasoš ili lična karta države čije državljanstvo posedujete (na uvid)


PONOVNO STICANJE DRŽAVLJANSTVA REPUBLIKE SRBIJE

Lice koje je otpušteno iz državljanstva Republike Srbije i steklo strano državljanstvo i lice kome je na zahtev roditelja prestalo državljnstvo Republike Srbije otpustom ili odricanjem, može ponovo steći i državljanstvo Republike Srbije, ako je naršilo 18 godina života, nije mu oduzeta poslovna sposobnost i podnese pismenu izjavu da Republiku Srbiju smatra svojom državom. (Član 34. Zakona)

Za ponovno sticanje državljanstva Republike Srbije je potrebno priložiti sledeće:

- Popunjen zahtev (formular
MS WORD ili PDF format).
- Popunjena izjava da Republiku Srbiju smatrate svojom državom (formular
MS WORD ili PDF format).
- Original izvoda iz matične knjige rodjenih, ne stariji od šest meseci
- Fotokopija rešenja o otpustu iz državljanstva Republike Srbije
- Dokaz o stranom državljanstvu
- Pasoš ili lična karta države čije državljanstvo posedujete (na uvid)


UTVRDJIVANJE DRŽAVLJANSTVA REPUBLIKE SRBIJE

Lice koje je steklo državljanstvo Republike Srbije a nije upisano u matičnu knjigu rodjenih ili u evidencije državljana Republike Srbije vodjene po dosadašnjim propisima, mođe da podnese zahtev za utvrdjivanje državljanstva.

Za utvrdjivanje državljanstva Republike Srbije potrebno je priložiti sledeće:

- Popunjen zahtev (formular
MS WORD ili PDF format).
- Dokaz da lice nije upisano u evidenciju državljana Republike Srbije (po mestu rodjenja podnosioca zahteva i mestu rodjenja ili mestu prebivališta njegovih roditelja u momentu rodjenja
- Original izvoda iz matične knjige rodjenih, ne stariji od šest meseci
- Original izvoda iz matične knjige venčanih, za lice koje podnosi zahtev i ukoliko je u braku
- Original uverenja o državljanstvu za roditelje, ne starije od šest meseci
- Izvod iz matične knjige venčanih za roditelje
- Pasoš ili lična karta države čije državljanstvo posedujete (na uvid)


PRIJEM STRANCA U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE

- Stranac koji je najmanje tri godine u bračnoj zajednici sa državljaninom R.Srbije i kome je odobreno stalno nastanjenje u Republici Srbiji može biti primljen u državljanstvo Republike Srbije ako podnse pismenu izjavu da Republiku Srbiju smatra svojom državom.

- Pod odredjenim uslovima državljanstvo Republike Srbije stiče stranac kome je odobreno stalno nastanjenje u Republici Srbiji.

- U državljanstvo Republike Srbije može da bude primljen stranac čiji bi prijem u državljanstvo Republike Srbije predstvljao interes za Republiku Srbiju.ODRICANJE IZ DRŽAVLJANSTVA REPUBLIKE SRBIJE

Punoletni državljanin Republike Srbije, koji je rodjen u inostranstvu i ima strano državljanstvo, može se do navršene 25 godine života, odreći državljanstva Republike Srbije. (Član 33. Zakona)

Za odricanje iz državljanstva Republike Srbije je potrebno priložiti sledeće:


- Izjava o odricanju državljanstva R.Srbije,
- Original izvoda iz matične knjige rodjenih, ne stariji od šest meseci
- Dokaz o državljanstvu Republike Srbije (original uverenje), ne starije od šest meseci
- Uverenje ili drugi dokaz o stranom državljanstvu prevedeno na srpski jezik od strane ovlašćenog prevodioca
- Notarizovana fotokopija dokaza o prebivalištu u inostranstvu (lična karta ili druga isprava sa fotografijom nadležnog inostranog organa sa adresom prebivališta u inostranstvu)


OTPUST IZ DRŽAVLJANSTVA REPUBLIKE SRBIJE


Državljaninu Republike Srbije prestaje državljanstvo Republike Srbije otpustom ako podnese zahtev za otpust i ako ispunjava sledeće uslove (Član 28. Zakona):
- da je navršio 18 godina života
- da nema smetnji u pogledu vojne obaveze
- da je izmirio poreze i druge zakonske obaveze u R.Srbiji
- da je regulisao imovinsko-pravne obaveze iz bračnog odnosa i odnosa roditelja i dece prema licima koja žive u R.Srbiji
- da se protiv njega ne vodi krivični postupak, a ako je u R.Srbiji osudjen na kaznu zatvora, da je tu kaznu izdržao
- da ima strano državljanstvo ili dokaz da će biti primljen u strano državljanstvo

Za otpust iz državljanstva Republike Srbije je potrebno priložiti sledeće:


- Popunjen zahtev (formular
MS WORD ili PDF format) i upitnik (formular MS WORD ili PDF format).
- Original izvoda iz matične knjige rodjenih, ne stariji od šest meseci
- Dokaz o državljanstvu Republike Srbije (original uverenje), ne starije od šest meseci
- Uverenje ili drugi dokaz o stranom državljanstvu ili garanciju (zajamčenje) da će biti primljen u strano državljanstvo prevedeno na srpski jezik od strane ovlašćenog prevodioca
- Pasoš (alternativno lična karta)

Ukoliko je zahtevom roditelja obuhvaćeno i dete, potrebno je priložiti i sledeće:


- Original izvoda iz matične knjige rodjenih za dete, ne stariji od šest meseci
- Pisana saglasnost drugog roditelja, overena od strane javnog beležnika (Notary public)i
- Mišljenje nadležnog organa starateljstva u R.Srbiji ili mišljenje diplomatsko-konzularnog predstavništva R.Srbije, kada podnosilac zahteva i deca žive u inostranstvu
- Mišljenje nadležnog organa starateljstva u R.Srbiji ili mišljenje diplomatsko-konzularnog predstavništva R.Srbije, ako drugi roditelj ne da sagalsnost za otpust iz državljanstva, ili je nepoznatog prebivališta, ili je lišen poslovne sposobnosti ili roditeljskog prava
- Pravosnažna odluka suda o razvodu, ukoliko su roditelji razvedeni, ili kopija overena od strane nadležnog organa u R.Srbiji ili od strane Ambasade (ovo u slučaju kada zahtev podnosi roditelj kome je dete pravosnažnom sudskom odlukom povereno čuvanje i vaspitanje)
- Pisana saglasnost deteta starijeg od 14 godina, (formular
MS WORD ili PDF format).
- Rešenje o potpunom usvojenju deteta u slučajevima kada se traži otpust iz državljanstva R.Srbije za usvojenika do navršene 18 godine života (kada zahtev podnosi usvojilac koji je stranac prilaže se i dokaz o stranom državljanstvu)Za dodatna obaveštenja, molimo obratite se
Konzularnom odeljenju Ambasa

 

 

 

 

 

 

 

Prijava braka Za prijavu braka zaključenog u Holandiji radi upisa u matičnu knjigu venčanih u Republici Srbiji, prema mestu zajedničkog prebivališta supružnika, odnosno u mestu prebivališta jednog od supružnika, potrebno je da se dostavi sledeće:

- popunjen zahtev za prijavu braka (
MS Word ili PDF format).
- Original holandskog izvoda iz matične knjige venčanih,
- Prevod holandskog izvoda na srpski jezik
- Fotokopija uverenja o državljanstvu za oba supružnika
- Pasoš oba supružnika

Napomena: Ukoliko se prijavljuje brak koji nije prvi bračnim drugovima, potrebno je da se priloži i izvod iz matične knjige rodjenih iz Srbije u kome je u rubrici “Napomena” upisano da je prethodni brak razveden.

Nepotpuni zahtevi se ne mogu uzeti u rad i biće vraćeni o trošku stranke.


Za dodatna obaveštenja, molimo obratite se
Konzularnom odeljenjuAmbasade.

 

 

Prenos umrlog lica (ili urne) u Srbiju

Za prenos posmrtnih ostataka državljana Republike Srbije radi sahrane u Srbiji, neophodna je sprovodnica za prenos koju izdaje ova Ambasada u kojoj.

Za izdavanje sprovodnice potrebno je dostaviti sledeće:

• Zahtev porodice za izdavanje sprovodnice
• Važeći pasoš Republike Srbije preminule osobe. Ukoliko preminulo lice nije imalo važeći pasoš, potrebno je dostaviti uverenje o državljanstvu R.Srbije i dokument sa fotografijom kojom se potvrdjuje identitet preminule osobe (lična karta, vozačka dozvola, stari pasoš)
• Holandski izvod iz matične knige umrlih (Certificate of Death)
• Potvrda nadležnog holandskog organa da lice nije umrlo od zarazne bolesti
• Potvrda da posmrtni ostaci nisu sahranjivani, da su pripremljeni za transport u skladu sa međunarodnim propisima i da je kovčeg obložen pocinkovanim limom
• Pismo u kome će biti naveden plan prevoza (flight itinerary), datum i mesto upućivanja posmrtnih ostataka iz Holandije, odnosno datum i mesto kada će biti dopremljeni u Srbiju. Ukoliko će posmrtni ostaci biti preneti u pratnji nekog lica, dostaviti ime dotičnog lica
• Konzularnu taksu za izdavanje sprovodnice koja iznosi 2 EUra.

Ako je smrt nastupila kao posledica velikih boginja ili kuge, sprovodnica se može izdati samo na osnovu saglasnosti nadležnog organa u Srbiji.

Za izdavanje sprovodnice za prenos urne potrebna su sva dokumenta kao i kada je u pitanju prenos posmrtnih ostataka.


Za dodatna obaveštenja, molimo obratite se
Konzularnom odeljenju Ambasade.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overa potpisa, sastavljanje i overa punomoćja Javne isprave izdate u Republici Srbiji ili u Holandiji mogu se upotrebiti u jednoj ili drugoj zemlji samo ako su overene u skladu sa šHakom Konvencijom o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, od 5. 10. 1961. godine.

Javne isprave su pismena koja izdaju nadležni organi o činjenicama o kojima vode službenu evidenciju. Izdaju se u propisanoj formi i snabdevene su potpisom ovlašćenog lica i otiskom pečata organa koji ih izdaje. Javne isprave su: izvodi iz matičnih knjiga, uverenja, diplome, svedočanstva i sl.
“”APOSTILLE je potvrda kojom se, shodno navedenoj Haškoj konvenciji, umesto legalizacije (overavanja) javnih isprava u međunarodnom pravnom saobraćaju, potvrđuje verodostojnost potpisa, svojstvo potpisnika javne isprave i istinitost pečata ili žiga kojim je isprava snabdevena. Dokument overen ovim štambiljem oslobođen je bilo kakve dalje overe i podoban je za upotrebu u svim državama potpisnicama Haške konvencije.

Privatne isprave su svojeručno potpisana pismena saopštenja izdavaoca isprave. Privatne isprave su: izjave, punomoćja, saglasnosti i sl.

Kada nadležni organ potvrdi-overi, potpisom ovlašćenog lica i službenim pečatom organa, svojeručni potpis izdavaoca privatne isprave ona dobija elemente javne isprave, osim dokazne snage.

Ovde su UZORCI nekih od isprava koje se mogu overiti u Ambasadi:
-
šćOvlaenje
-
č“…”Naslednika izjava prihvatam se
-
č“č…”Naslednika izjava odriem se
-
č“č…”Naslednika izjava prihvatam se i odriem


OVERA PUNOMOĆJA, IZJAVE, SAGLASNOSTI ILI NEKE DRUGE ISPRAVE RADI UPOTREBE U REPUBLICI SRBIJI

Postoje tri načina na koji možete da overiti neku Vašu ispravu radi upotrebe u R.Srbiji:

–č1. Overa u Ambasadi  dolaskom lino u Ambasadu
ž2. Overa kod nadlenih holandskih organa


1. Overa u Ambasadi

Državljanin Republike Srbije potpisuje ovu ispravu u Konzularnom odeljenju Ambasade u prisustvu nadležnog službenika. Njegov identitet se utvrđuje na osnovu važećeg pasoša Republike Srbije.
Konzularna taksa za overu potpisa iznosi 39 EUra.
Uplata takse se vrši u gotovom novcu

Radi overe isprave (punomoćja, izjave i sl.) potrebno je da se dostavi sledeće:
- Isprava (punomoćje, izjava) na srpskom jeziku
- Pasoš R.Srbije
- Konzularna taksa u iznosu od 39 EUra.

2. Overa kod nadležnih holandskih organa

Vaše punomoćje ili izjavu treba da overite kod ovlašćenog javnog beležnika (Notary Public). Da bi ova isprava bila prihvaćena od strane naših organa potrebno je da bude na srpskom jeziku ili da joj bude priložen njen overen prevod koji će sastaviti ovlašćeni sudski tumač.


Za dodatna obaveštenja, molimo obratite se
Konzularnom odeljenju Ambasade.

 

 

Vojna obaveza

- INFORMACIJA O BORAVKU REGRUTA U INOSTRANSTVU
-
ODOBRENJE PRIVREMENOG BORAVKA U INOSTRANSTVU ZA VOJNE OBVEZNIKE DO 27 GODINA
-
ODOBRENJE PRIVREMENOG BORAVKA U INOSTRANSTVU ZA VOJNE OBVEZNIKE PREKO 27 GODINA
-
ŠŽŠPODNOENJE ALBE NA REENJE AMBASADE
-
ŽVOJNA OBAVEZA DVOJNIH DRAVLJANA


* * *


INFORMACIJA O BORAVKU REGRUTA U INOSTRANSTVU

Vojna obaveza nastaje početkom kalendarske godine u kojoj državljanin Republike Srbije navršava 17 godina i traje do kraja kalendarske godine u kojoj vojni obveznik navršava 60 godina.

Svi vojni obveznici koji doputuju u inostranstvo sa namerom da borave duže od godinu dana obavezni su da se u roku od 30 dana prijave nadležnom diplomatsko-konzularnom predstavništvu (DKP) radi uvođenja u vojnu evidenciju.

Vojnom obvezniku - regrutu, koji boravi na
čkonzularnom podruju Ambasade, može se odobriti produženje boravka u inostranstvu najduže do kraja novembra kalendarske godine u kojoj regrut navršava 27 godina života donošenjem odgovarajućeg rešenja. Za odobrenje privremenog boravka u inostranstvu regrutima starijim od 27 godina potrebna je saglasnost Ministarstva odbrane R.Srbije.

Detaljnije informacije u vezi sa vojnom obavezom možete dobiti na sajtu
Ministarstva odbrane Srbije


ODOBRENJE PRIVREMENOG BORAVKA U INOSTRANSTVU ZA VOJNE OBVEZNIKE DO 27 GODINA

Za regulisanje vojne obaveze za lica od 18 do 27 godina, koja nisu odslužila vojni rok ili na drugi način regulisala vojnu obavezu, a nalaze se na boravku u inostranstvu, potrebno je dostaviti sledeća dokumenta:
• Popunjen zahtev za odobrenje privremenog boravka (
MS WORD ili PDF format)
• Popunjen upitnik (
MS WORD ili PDF format)
• Popunjena prijava, ukoliko prvi put podnosite zahtev preko Ambasade (
MS WORD ili PDF format )
• Dokument kojim se potvrdjuje redovno školovanje, zaposlenje, lečenje i sl.
• Pasoš Republike Srbije (na uvid)
• Prethodna rešenja o odobrenju privremenog boravka u inostranstvu (ukoliko ih stranka poseduje)

Ambasada će, ukoliko svi uslovi ispunjeni, izdati rešenje o odobrenju privremenog boravka u inostranstvu na godinu dana i o tome obavestiti nadležni Vojni odsek.


ODOBRENJE PRIVREMENOG BORAVKA U INOSTRANSTVU ZA VOJNE OBVEZNIKE PREKO 27 GODINA

Za lica koja imaju 27 godina (ili pune u toku tekuće godine) ili više, a nisu odslužila vojni rok ili nisu regulisala vojnu obavezu na neki drugi način, potrebno je dostaviti sledeća dokumenta:
• Popunjen zahtev za odobrenje privremenog boravka (
MS WORD ili PDF format)
• Popunjen upitnik (
MS WORD ili PDF format)
• Popunjena prijava, ukoliko prvi put podnosite zahtev preko Ambasade (
MS WORD ili PDF format )
• Pasoš Republike Srbije
• Dokument kojim se potvrdjuje redovno školovanje, zaposlenje, lečenje i sl. Dokument mora da bude preveden na srpski jezik od strane ovlašćenog prevodioca
• Prethodna rešenja o odobrenju privremenog boravka u inostranstvu (ukoliko ih stranka poseduje)

Ambasada će zahtev proslediti na saglasnost Ministarstvu odbrane R.Srbije. Po dobijanju odgovora, Ambasada će izdati rešenje, u skladu sa odlukom Ministarstva odbrane R.Srbije.

PODNOŠENJE ŽALBE NA REŠENJE AMBASADE

Ukoliko je rešenjem Ambasade, a na osnovu odluke Ministarstva odbrane R.Srbije, odbijen zahtev za odobrenje privremenog boravka u inostranstvu, preko Ambasade se može podneti žalba Ministarstvu odbrane R.Srbije. Žalba se podnosi u roku od 15 dana od prijema rešenja. Potrebno je dostaviti sledeća dokumenta:
• Žalba na rešenje Ambasade

Ambasada će žalbu proslediti Ministarstvu odbrane R.Srbije. O odgovoru će podnosilac žalbe biti obavešten poštom.


VOJNA OBAVEZA DVOJNIH DRŽAVLJANA

Dvojni državljani, lice koje pored državljanstva Republike Srbije ima i strano državljanstvo, može biti oslobođen obaveze služenja vojnog roka u Vojsci Srbije, ukoliko odsluži vojni rok u državi čiji je državljanin takođe.

Dvojni državljanin, ukoliko nije odslužilo vojni rok u drugoj državi, navršilo je 27 godina života, regrutovan je (izvršio lekerske preglede radi ocene sposobnosti za vojnu službu) i stalno živi u inostarnstvu, može da podnese zahtev za prevođenje u rezervni sastav Vojske Srbije.

Detaljnije informacije u vezi sa vojnom obavezom dvojnih državljana možete dobiti na sajtu
Ministarstva odbrane Srbije

Za podnošenje zahteva za prevođenje u rezervni sastav Vojske Srbije potrebno je dostaviti sledeća dokumenta:
• Molba kojom se traži prevođenje u rezervni sastav uključujući i vašu izjavu da ne želite da vojnu obavezu regulišete u Vojsci Srbije
• Popunjen upitnik (
MS WORD ili PDF format)
• Popunjena prijava, ukoliko prvi put podnosite zahtev preko Ambasade (
MS WORD ili PDF format )
• Pasoš Republike Srbije (na uvid)
• Dokaz o stranom državljanstvu
• Dokumenta kojim se potrdjuje da ste vezani za mesto boravka u inostranstvu (dokazi o kreditu, uverenje o stalnom zaposlenju, uverenja o braku ili o rođenju dece, uverenje o školovanju i školarini za decu i sl.) Dokumenta moraju da budu prevedena na srpski jezik od strane ovlašćenog prevodioca

Ambasada će zahtev proslediti na dalji postupak nadležnom Vojnom odseku. Po prijemu rešenja Vojnog odseka, Ambasada će isto dostaviti podnosiocu zateva.


Za dodatna obaveštenja, molimo da posetite sajt Ministarstva odbrane Republike Srbije ili se obratite
Konzularnom odeljenju Ambasade.

 

 

 

 

 

 

 

 

Usvojenje deteta Strani državljani mogu usvojiti dete u Republici Srbiji samo ako se ne mogu naći usvojitelji među državljanima Srbije i kada je od strane nadležnog organa Srbije procenjeno da je usvojanje od strane stranog državljanina u najboljem interesu deteta.

Strani državljani uz zahtev za zasnivanje usvojenja moraju da prilože sledeća dokumenta:

1. Kratka biografija
2. Ocena ovlašćene socijalne službe, prema mestu boravka lica zaintresovanih za usvojenje, o podobnosti za usvojenje deteta, sa dokazom da konkretna socijlana služba može vršiti takvu vrstu obrade
3. Dokaz da budući usvojitelji ispunjavaju uslove za usvojenje po propisima svoje države
4. Izvodi iz matične knjige rodjenih
5. Izvod iz matične knjige venčanih
6. Dokaz da se ne vodi istražni postupak i da ne postoji krivični dosije
7. Dokaz da nisu osudjivani
8. Uverenje lekara o opštoj zdravstvenoj sposobnosti
9. Dokaz o zaposlenju, primanjima, imovini i uslovima stanovanja
10. Uverenja o državljanstvu ili fotokopije pasoša
11. Fotografije


Dokumenta moraju da budu u originalu, overena pečatom Apostille i prevedenia na srpski jezik od strane ovlašćenog sudskog tumača. Zahtev sa dokumentacijom se dostavlja nadležnom organu Republike Srbije na sledeću adresu:

Ministarstvo rada i socijalne politike Republike Srbije
Sektor za socijalnu zaštitu
Nemanjina 22-26
11000 Beograd
Srbija

 

 

 

 

Prijavljivanje i evidentiranje oduzete imovine

 

 

 

 

Obaveštenja za naše građane koji putuju u inostranstvo

NOVO: Putovanja u inostranstvo - INFORMATOR (bezbednosni rizici, zdravstvena situacija, transport i druge korisne informacije prilikom putovanja u HOLANDIJU). http://www.mfa.rs/Srpski/konz/informatori.zip


Vizna liberalizacija za državljane Republike Srbije koji putuju u države članice šengenskog sporazuma
(pročitajte na sajtu Delegacije Evropske Unije u R. Srbiji)
http://www.europa.rs/code/navigate.php?Id=1121

Obaveštavamo vas da se na sajtu MUP R Srbije nalaze saveti kako putovati bezbedno, posebno imajuci u vidu putovanja nakon ukidanja viza od strane zemalja članica Šengena od 19.12.2009. godine:

http://www.mup.gov.rs/cms_cir/saveti.nsf/bezbedno-putovanje-inostranstvo.h

PRAKTIČNI SAVETI PRED POLAZAK NA PUT U INOSTRANSTVO
(šta vam je potrebno i šta treba znati u različitim situacijama u kojima se možete naći tokom boravka u inostranstvu).
http://www.mfa.rs/Srpski/konz/pomoc.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neophodni postupci u slučaju gubljenja isprava ili novca u zemljama EU i potpisnicama Šengenskog sporazuma

 

kontakt

uslovi koriscenja

naslovna

servis